PRIVE NATHALIE uit Brasschaat voor prive
magic escort uit Antwerpen voor vacatures
hotmarijke uit Knokke-Heist voor prive

Veelgestelde vragen

ARTIKEL 1: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Deugnietjes.be.

ARTIKEL 2: Copyright
2.1 Deugnietjes.be draagt geen rechten met betrekking tot haar website content over, die door de gebruiker gedownload of gebruikt wordt. 2.2 Niet geoorloofd gebruik of niet geoorloofd kopiëren van website content of gebruikmaking van website content kan inbreuk van merk-, beeld-, auteursrechten- en andere beschermende rechten betekenen als ook inbreuk op civiel- en strafrechtelijke normen. Het is de gebruiker verboden, ieder website content (of ieder content, die via deze website beschikbaar wordt gemaakt) op een manier te gebruiken, die schending van merkrecht-, auteursrecht- of andere beschermende rechten constitueert. Deugnietjes.be behoudt alle rechten met betrekking tot zo’n gebruik die niet is geoorloofd of in strijd is met deze voorwaarden.

ARTIKEL 3: Merken
3.1 Deugnietjes.be is een geregistreerd Handelsmerk onder naam van ITC media (BVBA) met als BTW nummer BE0635 346 040 met als KBO nummer 0635 346 040. Ons email adres luidt info@deugnietjes.be. Het beeldmerk en woordmerk behoren dus tot het eigendom van Deugnietjes.be

3.2 Het gebruik van het Deugnietjes.be merk (beeld- en woordmerk) is streng verboden (voor zover niet uitdrukkelijk door Deugnietjes.be in schriftelijke vorm geoorloofd).

ARTIKEL 4: Content van de website
4.1 Deugnietjes.be verbiedt opslaan van user content via deze website (’uploaden’) of gebruikmaking daarvan, die Deugnietjes.be naar haar eigen en exclusief oordeel als niet toelaatbaar of smakeloos kwalificeert. Onder dergelijke user content wordt onder andere begrepen mededelingen met lasterlijke, kwaadsprekende, bedrieglijke, beledigende inhoud, alsmede in etnisch of religieus opzicht gevoelige smaadschriften, verheerlijking van geweld, haat en wederrechtelijk gedrag, afbeeldingen en videomateriaal van kinderen, van misbruik van kinderen, kinderpornografie, reclame, enquêtes of mededinging en ander materiaal, het welk civiel- of strafrechtelijke implicaties kan hebben. Na constatering van het bovengenoemde zal de desbetreffende gebruiker permanent geen toegang meer hebben tot de website.

4.2 Deugnietjes.be behoudt het recht (maar neemt desbetreffend geen enkel verplichting over), toegang van de gebruiker tot de betreffende website content en/of content van de gebruiker te schrappen of te beperken en/of de betreffende user content aan de betreffende instanties van overheid en rechtspleging door te geven, wanneer upload van user content in strijd met deze voorwaarden (of andere toepasselijke bepalingen of voorwaarden) of andere bepalingen of wetten plaats vond of waarvan zo’n vermoeden bestaat, zonder dat hiervoor formele inleiding of bewijs van een dagvaarding, inleidend verzoekschrift of bezwaarschrift vereist was.

4.3 Deugnietjes.be zal geen enkele verantwoording nemen voor content die op de profielpagina of binnen andere door de gebruiker te beheren plaatsen binnen de website wordt geplaatst welke geen eigendom zijn van de gebruiker.

4.4 Alle content die door de gebruiker op zijn/haar profiel of binnen andere door de gebruiker te beheren plaatsen binnen de website wordt aangeboden mag door Deugnietjes.be op iedere wijze worden gebruikt, gedistribueerd, bewerkt, vermenigvuldigd, gereproduceerd en op alle mogelijke manieren openbaargemaakt. Bij zakelijke profielen en aanbieders (zakelijke gebruikers), en die ook op die manier bekend zijn bij Deugnietjes.be, zullen hier schriftelijke afspraken over worden opgesteld en kan Deugnietjes.be niet op iedere in artikel 4.4 genoemde wijze deze content gebruiken.

4.5 De gebruiker doet afstand van elke nader te vormen claim, (financiële) vergoeding of enige vorm van compensatie naar aanleiding van het genoemde artikel 4.4.

ARTIKEL 5: Rechten / verplichtingen gebruikers
5.1 Alle vormen van spamming- of junk-e-mail, inclusief upload of overdracht van meervoudige, niet opgevraagde mededelingen aan verscheiden discussiegroepen, mailinglijsten en verdere activiteiten, die het zgn. spamming bevorderen zijn op deze website en via deze website verboden. Na constatering van het bovengenoemde zal de desbetreffende gebruiker een éénmalige waarschuwing krijgen. Wordt de gebruiker nadien nog een keer betrapt op het bovengenoemde, dan zal deze permanent geen toegang meer hebben tot de website.

5.2 Deugnietjes.be verbiedt de upload van computerprogramma’s (waaronder autofreshers/mouseclickers etc), bestanden en ander gegevens materiaal, dat destructieve en onberekenbare kenmerken bevat zoals gemanipuleerde bestanden, "verstopte" bestanden (bijvoorbeeld: beelden, die zijn geïntegreerd in audio bestanden), worms, Trojaanse paarden of bots voor het scrollen, of voor verdere activiteiten, die de integriteit of het functioneren van de website of van online communicatie in het algemeen verstoren of kunnen verstoren. Na constatering van het bovengenoemde zal de desbetreffende gebruiker permanent geen toegang meer hebben tot de website.

5.3 De gebruiker is zowel voor de vertrouwelijkheid van zijn/haar wachtwoord en andere eventuele data zelf verantwoordelijk als ook voor alle activiteiten met betrekking tot zijn/haar profiel. Eventueel onbevoegd gebruik van het profiel of andere overtredingen van bepalingen omtrent de veiligheid moet Deugnietjes.be direct worden medegedeeld. Je registratie respectievelijk je abonnement is gebonden aan jou als persoon, je bent niet bevoegd je wachtwoord tegenover andere personen openbaar te maken of ter beschikking te stellen. Deugnietjes.be kan hier op geen enkele manier aansprakelijk voor worden gesteld.

5.4 De gebruiker vrijwaart Deugnietjes.be van alle verlies, aansprakelijkheid, schade en kosten die mogelijk door het gebruik van een dienst of een bezoek aan de website zijn ontstaan, ongeacht uitspraken van Rechtbanken of overige competente rechtspraak, inclusief: (a) aanspraken door derde partijen met betrekking tot jouw misbruik van de dienst, zij het aanstootgevend, kwetsend, racistisch, of anderzijds onwetmatig gebruik van de dienst; (b) claims van een derde partij met betrekking tot het in conflict zijn van jouw gebruik van de dienst met een copyright of ander intellectueel eigendomsrecht van willekeurig welke natuur; (c) boetes en straffen die worden opgelegd door regulerende en adviserende instanties en autoriteiten, alsmede handelsorganisaties, met betrekking tot het gebruik van de dienst door jou.

5.5 Op Deugnietjes.be mag je maximaal 1 profiel aanmaken.

5.6 Aangezien de teksten, foto’s en video’s zelf door de gebruikers online worden gezet zonder tussenkomst van Deugnietjes.be kan zij niet garanderen dat deze op waarheid berusten. Teksten, foto’s en video’s van de gebruikers zullen steekproefsgewijs gecontroleerd worden.

5.7 Deugnietjes.be kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het plaatsen van fake foto’s, video’s en teksten door gebruikers.

5.8 Deugnietjes.be kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor websites die gelinkt staan op een gebruikers profiel. Deugnietjes.be is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. De profielen van de gebruikers zullen steekproefsgewijs gecontroleerd worden.

5.9 Elke gebruiker van Deugnietjes.be dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn. Bij twijfel behoudt Deugnietjes.be zich het recht (maar neemt desbetreffend geen enkel verplichting over), toegang van de gebruiker tot de betreffende website content en/of content van de gebruiker te schrappen of te beperken, indien geen bewijs van meerderjarigheid kan worden geleverd.

5.10 Het is voor gebruikers verboden om persoonlijke contactgegevens te vermelden binnen de vrije invulvelden voor gebruikers van Deugnietjes.be, of te communiceren via de contactmethoden die Deugnietjes.be ter beschikking stelt. De gebruikers dienen gebruik te maken van de contactmethoden die Deugnietjes.be ter beschikking stelt voor de diensten telefonie, sms en email. Bij het constateren van persoonlijke contactgegevens als telefoonnummers, email-adressen en/of persoonlijke websites zal deze content worden verwijderd.

5.11 Deugnietjes.be. verbiedt de upload van content, muziek, software, beelden (staande en bewegende beelden), literair en artistiek werk of ander materiaal bevat, door normen ter bescherming van intellectueel eigendom beschermd (of inbreuk kan maken op normen met betrekking tot intellectueel eigendom van anderen), voor zover de gebruiker niet de eigenaar van deze exclusieve rechten is of deze controleert of de vereiste goedkeuring verkregen heeft (de gebruiker verzekert dat in het geval hij zulke content gaat uploaden). Deugnietjes.be verbiedt de upload van daadwerkelijk of vermeend auteursrechtelijk beschermd materiaal, waarvan gebruik niet is toegestaan, of van vervalst materiaal. Wanneer blijkt dat toch auteursrechtelijk materiaal is opgenomen, verzoeken wij de eigenaar van deze rechten contact met ons op te nemen. Er zullen dan stappen volgen om het materiaal te verwijderen.

5.12 Het is gebruikers van Deugnietjes.be toegestaan contact op te nemen met een adverteerder (zowel telefonisch als online) met als doel het maken van een afspraak voor hetgeen de adverteerder aanbiedt. Contact voor andere doelen vallen onder ongewenst contact/spam, en is derhalve niet toegestaan.

ARTIKEL 6: Privacy beleid
6.1 Deugnietjes.be respecteert de privacy van haar gebruikers en bezoekers op deze website. Het privacy beleid verklaart wie we zijn, welke informatie wij kunnen verzamelen en bewaren en hoe wij de informatie gebruiken.

6.2 Deugnietjes.be zal met alle redelijke inspanning; verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, gebruik, modificatie of openbaarmaking van informatie die jij aan ons hebt verstrekt trachten te voorkomen.

6.3 Deugnietjes.be kan gebruik maken van geavanceerde ad-management software om doelgericht advertenties, advertorials, sponsoring en andere vormen van commerciële boodschappen te kunnen versturen. Er zal geen inbreuk worden gepleegd op de privacy van de gebruiker. De software kan wel cookies plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies worden gebruikt om te registreren welke advertentie je te zien krijgt, om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond en om anonieme gebruikersprofielen te registeren. Wij verzekeren je dat er geen persoonlijke gegevens als naam, e-mail, adres e.d. aan de cookies worden ontleend. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

ARTIKEL 7: Disclaimer 7.1 Om van sommige diensten gebruik te maken is een mobiele telefoon noodzakelijk. Deugnietjes.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kosten die op het gebied van telecommunicatie via de telecomprovider aan je in rekening worden gebracht.

7.2 Met uitzondering van persoonsgegevens, die de gebruiker voor registratie en/of opening van een account doorgeeft, of (indien van toepassing) van persoonlijk informatie met betrekking tot andere natuurlijke personen die de gebruiker bekend zijn verbiedt Deugnietjes.be de upload van ieder user content, waarin persoonlijke of vertrouwelijke (privé) informatie met betrekking tot een natuurlijk persoon of rechtspersoon bekend worden gemaakt, met inbegrip van telefoonnummers, emailadressen, wachtwoorden en overige informatie van financiële aard.

7.3 Voor het geval dat persoonlijke informatie met betrekking tot een natuurlijk persoon of beelden van zo’n natuurlijk persoon van een gebruiker ten behoeve van opname in een fotoalbum (of voor dergelijke doeleinden) wordt geupload, verzekert de gebruiker, dat zo’n persoon (het datasubject) toestemming tot zo’n overdracht heeft gegeven, de daarmee verband houdende verwerking van gegevens en een gebruikmaking van zo’n user content zoals in deze voorwaarden geregeld.

7.4 Deugnietjes.be geeft geen garantie dat de content van de website en de software en andere op de website beschikbare diensten foutloos zijn en dat de Service niet onderbroken zal worden. 7.5 Deugnietjes.be zal geen enkele verantwoording nemen voor content die op de profielpagina of binnen andere door de gebruiker te beheren plaatsen binnen de website wordt geplaatst welke niet het exclusieve eigendom zijn van de gebruiker die de betreffende content heeft geupload binnen een door de gebruiker te beheren plaats binnen Deugnietjes.be.

ARTIKEL 8: Wijzigingen aan de website en van deze voorwaarden
8.1 Deugnietjes.be kan te allen tijde met of zonder aanzegging verbeteringen en/of wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden, prijzen en/of verdere website content doorvoeren. 8.2 Deugnietjes.be kan wijzigingen van deze voorwaarden (of andere content van de website) door een be
treffende beschrijving op haar website of via ander communicatiewegen bekendmaken. Het is derhalve raadzaam, de website en de onderhavige voorwaarden van tijd tot tijd te controleren.

ARTIKEL 9: Toepasselijk recht
9.1 Op deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van de websites, is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Indien het tussen partijen tot een geschil komt, zal de Rechtbank te ’s-Gravenhage bevoegd zijn van dit geschil kennis te nemen.

De website van Deugnietjes is onderdeel van ITC media, BTW nummer 0635 346 040. Onze adres gegevens zijn als volgt: Bist 19 2630 Aartselaar, Antwerpen in Belgie. +32(0)495/160399 bereikbaar van 9tot 18u.

OVERIG:
10.1 Deugnietjes.be is onder beheer bij Jvanderlinde.net. Voor vragen kunt u het beste Contact met ons opnemen.

Adverteren op Deugnietjes.be

Top advertenties

Escort Cate.

Bij High Cass Illusion zet Cate haar eerste stapjes in de escortwereld. Cate is op zoek naar een leuke, lieve en respectvolle date om alle intieme en speciale momenten mee... ...

Luna Illusion uit Antwerpen voor escort

Escort Marie

Illusion verwelkomt een nieuw Belgische meid. Haar naam is Marie en ze is 24j. Ze is een zéér slanke brunette. ze heeft een mooie volle C cup. En een figuur om... ...

Luna Illusion uit Antwerpen voor escort

Werken bij Prive Nathalie

Ben jij op zoek naar een goede bijverdienste in een privé-ontvangst met klasse en werken met een plezante groep dames? Ben jij een sexy en ondeugend 18+ meisje of dame... ...

PRIVE NATHALIE uit Brasschaat voor vacatures

TOP SEX EN EROTIEK

TOP PRIVE ONTVANGST NATHALIE BREDABAAN 956 (BIJ DE RODE BRIEVENBUS) IN MARIA TER HEIDE/BRASSCHAAT IN EEN SFEERVOL EN DEFTIG LANDHUIS MET PRIVE PARKING BIJ DE... ...

PRIVE NATHALIE uit Brasschaat voor prive

Massagewereld

Over MassageWereld Massagewereld is ontstaan na een vakantie in Thailand, het land van de ‘Thaise massages’. Wij ondergingen daar diverse erotische massages en waren... ...

massagewereld uit Antwerpen voor massage-salons

SUPER SEXY GRIETEN LATEN...

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR DAMES DIE GOED WILLEN VERDIENEN..!!!!! ECHTE LESBISCHE TRIO MET SOFIE EN AMBER. VANDAAG IN... ...

MAISON PRIVE EDEGEM.!!! uit  voor prive

Private Girls Wommelgem...

HEMELSGEVOEL geven deze lustige godinnen die u heerlijk laten bezinnen, je wordt verwend van kop tot teen! Zoals Private-Girls is er geen één. Hygiënisch en... ...

private-girls uit  voor prive

Janca

Hallo, Ik ben Janca en ik heb alle rondingen op de juiste plaatsen. Mijn geoliede handen zullen heel langzaam en glijdend het werk doen… Stelt u zich voor: mijn... ...

massagewereld uit Antwerpen voor erotische-massage

Lekker even genieten

lekker even genieten ...

Kathleen uit  voor prive

Bel mij nu voor een...

Ik ben Hot Marijke, 33, bi, en supergeil. Heer, dame, of koppel: je bent van harte welkom voor een lekkere vrijpartij met mij. Afspreken kan enkel telefonisch vanaf 8 uur... ...

hotmarijke uit Knokke-Heist voor prive

Vandaag 4 dames bij...

4 Klasse dames verwelkomen u graag in een zeer gezellig kader. GFE Veel mogelijkheden persoonlijke service Zeer verzorgde en moderne kamers. Parkeerplaatsen... ...

instituutrene uit  voor prive